Newsy z Kraju i ze Świata

Newsy, Ciekawostki, Randki

Bankowość

Co to jest portfel inwestycyjny?

Oczekiwany zwrot jest bezpośrednio skorelowany z oczekiwanym ryzykiem inwestycji. Różnią się one od inwestycji bezpośrednich, co związane jest z objęciem znacznego udziału w spółce docelowej i ewentualnym zaangażowaniem w bieżące zarządzanie, Inwestycje portfelowe mogą obejmować szeroki zakres aktywów.

Podstawowe informacje

Kantor internetowy wymaga bezpłatnego zarejestrowania się na portalu. W skład inwestycji portfelowych mogą wchodzić akcje, obligacje rządowe, obligacje przedsiębiorstw, bony skarbowe, fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, fundusze ETF, fundusze inwestycyjne i certyfikaty depozytowe. Inwestycje portfelowe mogą również obejmować opcje, instrumenty pochodne i fizyczne inwestycje.

Wymiana walut jest bardzo bezpieczna, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom. Struktura inwestycji w portfelu zależy od wielu czynników. Do najważniejszych możemy zaliczyć tolerancję ryzyka inwestora, horyzont inwestycyjny i zainwestowane kwoty. Dla młodego inwestora z ograniczonymi funduszami, fundusze inwestycyjne lub giełdowe mogą stanowić odpowiednie inwestycje portfelowe. W przypadku osób o wysokich dochodach, najlepsze będą indywidualne inwestycje portfelowe, takie jak akcje, obligacje, towary i nieruchomości na wynajem.

Inwestycje portfelowe dla największych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i skarbowe, obejmują znaczną część aktywów infrastrukturalnych, takich jak mosty i płatne drogi. Inwestycje portfelowe dla inwestorów instytucjonalnych na ogół muszą trwać bardzo długo, aby ich aktywa i zobowiązania były zgodne.

Podstawowe wiadomości

Kantor online wymaga od klienta posiadania klienta walutowego. Inwestycje dokonywane w portfelu zależą od indywidualnych okoliczności inwestora. Osoby o większej tolerancji na ryzyko mogą faworyzować inwestycje w akcje, nieruchomości i międzynarodowe papiery wartościowe i opcje. Podczas gdy, bardziej konserwatywni inwestorzy mogą wybrać obligacje rządowe i zapasy dużych, dobrze znanych firm.

Internetowy kantor wymiany walut jest bardzo konkurencyjny w stosunku do innych opcji, takich jak stacjonarne i banki. Preferencje dotyczące ryzyka należy również porównać z celami inwestora i horyzontem czasowym. Młody człowiek, oszczędzający na emeryturę, może mieć co najmniej 30 lat na zaoszczędzenie, ale nie jest zadowolony z ryzyka, związanego z ryzykiem akcji. Może on preferować bardziej konserwatywne połączenie inwestycji portfelowych pomimo długiego horyzontu czasowego. Odwrotnie, osoby o wysokim poziomie tolerancji mogą chcieć uniknąć dużych alokacji na bardziej ryzykowny wzrost, jeśli zbliżają się do wieku emerytalnego. W miarę zbliżania się celu inwestycyjnego, zaleca się generalne przejście do portfela bardziej konserwatywnych inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ